Storskalig solvärmeteknik i Sverige

En renodlad solvärmeanläggning med säsongslager är en anläggning där man med solfångare producerar värme vid en så hög temperaturnivå att det direkt kan användas för att värma bostäder och varmvatten. Då värmebehov och solinstrålning inte infaller samtidigt utnyttjas ett värmelager för att lagra överskottsvärme från sommaren till hösten och vintern. I lagret lagras värmet vid tillräckligt hög temperaturnivå för att sedan kunna värma bostäderna. Här kan som exempel nämnas solvärmecentralerna i Ingelstad och Lyckebo.

I forskningssyfte har flera solvärmeanläggningar med säsongslager uppförts i Sverige. Da har alla helt eller delvis finansierats med experimentbyggnadslån från Byggforskningsrådet. För att få en bred kunskap om olika anläggningstyper har de byggts med olika tekniska lösningar i olika storlekar, och följts upp systematiskt.

De erfarenheter man fått från dessa anläggningar tillsammans med erfarenheterna från andra större projekt har medfört att man i Sverige idag byggt upp ett internationellt sett unikt och väl verklighetsförankrat kunnande.

De solvärmeanläggningar med säsongslager som är under utveckling i Sverige är anpassade för att anslutas till befintliga gruppcentraler och mindre fjärrvärmenät, vilket står för en mycket stor del av vår värmeförsörjning. Den bedömda potentialen för solvärme med säsongslager är så stor att utvecklingsmöjligheterna är värda att studera.

I rapporten beskrivs dels de befintliga anläggningarna, dels bakgrunden till nya solvärmeanläggningar där systemutformning och dimensionering är direkt baserad på erfarenheterna från forskning kring de befintliga anläggningarna.

Tillgänglig via Chalmers bibliotek

Vi samverkar med