Mätmetodik för provning av fettreduceringssystem i storköksventilation.

Öppna fil:

Värmeåtervinning i frånluftsventilation är en central energieffektiviseringsåtgärd i fastigheter. I storkök kan dock vara svårt att säkerställa värmeåtervinningsfunktion pga fettinsamling i ventilationssystemet.

En testmetodik för att mäta och utvärdera fettavskiljningssystem för storköksventilation har tagits fram i detta projekt. Praktiska fältmätningar och laboratorieförsök har genomförts och ett antal fettreduceringslösningar testats med avseende på effektivitet. Testmetodiken kompletteras med säkerhets- och underhållsanvisningar till de olika fettreduceringsmetoder.

Projektet har genomförts av RISE Research Institutes of Sweden med hjälp av CIT Energy Management.

Fettreducering Utveckling av provningsmetodik

Fettreducering Anvisningar Säkerhet o Underhåll

 

Vi samverkar med