Tappvarmvattenanvändning på hotell

  • Utgivare: Svensk Fjärrvärme, Forskning och Utveckling
  • År: 2004
  • Nummer: 2004:115
  • Författare:
  • Typ:
Öppna fil:

Historiskt sett har dimensioneringskurvor för varmvattenberedning i bostäder varit väl tilltagna och därmed komponenterna överdimensionerade. Den svenska fjärrvärmebranschen har uppmärksammat detta och flera företag byter ut stora ventiler mot behovsanpassade vilket ger flera fördelar. Det finns flera orsaker till att det går att
behovsdimensionera ventiler och växlare och ändå uppfylla brukarnas komfortkrav.

Tappvarmvattenflödet är sammanlagrat, tappningarna har oftast kort varaktighet, stora samtidiga tappningar är inte särskilt sannolika. Dessutom förekommer dimensionerande flöden på vintern, medan tappvarmvattensystemet är dimensionerat för sommarfall. Temporära temperatursänkningar jämnas ut av vattenledningar och brukaren märker sällan dessa då 55 gradigt vatten inte används vid tappstället.

Mätningar på tre hotell av varierande storlek har genomförts i projektet.

Nyckelord: Fjärrvärme, hotell, varmvatten, dimensioneringskurvor

Rapporten har tagits fram av Stefan Petersson och Sven Werner, FVB Sverige AB, Martin Sandberg, SP och Åsa Wahlström, då SP nu CIT

Vi samverkar med