Köldmedier

  • Utgivare: EFFEKTIV, c/o SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut
  • År: 2001
  • ISBN:91-7848- 845-1
  • Författare:
  • Typ:
Öppna fil:

Rapporten är framtagen i forskningsprogrammet EFFEKTIV.

Många av de köldmedier som används idag påverkar atmosfären. Påverkan sker dels i det ozonskikt som finns i stratosfären, där köldmedier reagerar med ozon och medverkar till att förtunna lagret. Dels bidrar köldmedier till att öka på växthuseffekten. Köldmediers sammantagna påverkan på klimatet benämns i denna skrift klimatpåverkan.
Som en följd av köldmediers klimatpåverkan har internationella överenskommelser träffast om en begränsning av användningen av vissa köldmedier. Utöver detta har enskilda länder, däribland Sverige, infört nationella krav på hanteringen av olika köldmedier. I skriften görs en sammanställning av vilka begränsningar och avvecklingsbeslut som finns både i det internationella perspektivet och i det svenska. En översiktlig redovisning görs av olika köldmediers miljöpåverkan. Dessutom görs en genomgång av vilka alternativ som finns till de traditionella köldmedierna.

 

 

Vi samverkar med