Förslag till riktlinjer för besiktning vid energideklaration

Öppna fil:

Syftet med energideklarationer är att minska energianvändningen i bebyggelsen. Genom energideklarationen får hyresgäster, byggnadsägare och köpare information om en byggnads energianvändning och förslag på åtgärder för att minska energianvändningen. Bakgrunden till denna utredning är att Boverket har fått många frågor om besiktning i samband med energideklarationer. Vad innefattar begreppet besiktning och när skall/bör en besiktning utföras?

Utredningen är tänkt att användas som underlag av Boverket vid eventuella ändringar av föreskrifter eller om förtydligande av besiktningsbegreppet behöver göras på annat sätt. Eftersom de energideklarationer som har utförts hittills, och från vilka erfarenheter kan inhämtas, avser flerbostadshus och lokaler har utredningen genomförts med avseende på dessa byggnadskategorier.

Vilken omfattning en besiktning bör ha beror, förutom på byggnadens energiprestanda, på en rad andra faktorer som byggnadens komplexitet, omfattning och kvaliteten på underlaget som ägaren har lämnat och i vilken utsträckning kostnadseffektiva åtgärder redan tidigare har identifierats.

Utredningen har därför koncentrerats mot förslag på arbetsgång och bedömningskriterier vid energideklaration.

Utifrån energiprestanda baserat på Boverkets nybyggnadskrav har bedömningskriterier fastställts för när det är osannolikt respektive sannolikt att kostnadseffektiva åtgärder identifieras. För energiprestanda bättre än 0,8 gånger nybyggnadskrav behöver byggnaden normalt inte besiktigas och om energiprestanda är sämre än 1,3 gånger nybyggnadskrav ska byggnaden besiktigas. För byggnader som hamnar i området mellan dessa två ytterligheter ges vägledning med fler bedömningskriterier för hur energiexperten tillsammans med tillgängligt underlag kan fastställa omfattning av besiktning.

Utredning föreslår även att omfattning av besiktning skall motiveras i Gripen och att byggnadsägare bör informeras om besiktningens omfattning. Dessutom belyses att besiktning, i de allra flesta fall, bör leda till att kostnadseffektiva åtgärder identifieras och om besiktning inte utförts att generella råd ges om kostnadseffektiva åtgärder, vilka också rapporteras i Gripen.

Syftet är att kommunikationen mellan byggnadsägare och energiexpert skall bli tydligare och att detta i sin tur leder till en positiv attityd till hela energideklarationsförfarandet.

Vi samverkar med