Normalårskorrigering av energianvändning i byggnader

  • Utgivare: EFFEKTIV, c/o SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut
  • År: 2003
  • ISBN:91-7848-932-6
  • Författare:
  • Typ:
Öppna fil:

Rapporten är framtagen i forskningsprogrammet EFFEKTIV.

Rapporten tar upp normalårskorrigering av energianvändning i byggnader och jämför två metoder för detta.

Syftet med rapporten är att utreda förutsättningarna för att använda olika metoder för normalårskorrigering av energianvändningen samt konsekvenserna av valet av metod.

Utgångspunkten var att behandla frågan om när graddagsmetoder och energisignaturmetoder är lämpliga eller mindre lämpliga att använda. Tillvägagångssättet var att ingående jämföra ett antal byggnader i olika klimat i landet där normalårskorrigering görs dels med en graddagsmetod, dels med en energisignaturmetod. Resultaten som presenteras kan utgöra underlag för beslut vid val av metod för normalårskorrigering av energianvändningen. Resultaten kan också vara till nytta vid utveckling av mjukvara för normalårskorrigering.

 

Vi samverkar med