Kartläggning av effektbehov i Västra Götaland

Öppna fil:

Liksom resten av Sverige står Västra Götaland inför betydande omställningar för att kunna minska utsläppen av växthusgaser. Med stora raffinaderier och tung petrokemisk industri särskiljer sig dock Västra Götaland från många andra län i Sverige, och beroende på vilka beslut som fattas inom industrierna så kommer elbehovet att påverkas olika mycket. Även industrier som redan till hög grad använder sig av elektriska processer kan stå för en betydande ökning i elbehov över
tid, om efterfrågan på deras produkter ökar.

I detta arbete sammanställs intervjuer med flera av de industrier som tros påverka framtidens effektbehov av el i Västra Götaland mest. Företagen som inkluderas är Preem, St1, Borealis, Perstorp, Nouryon, Vargön Alloys, Inovyn, Arctic Paper, Volvo Cars, Ardagh Glass, Linde Gas, Cementa och Ahlstrom-Munksjö. Företagen har fått svara på frågor gällande deras nuvarande elanvändning samt planer på kort och lång sikt.

Vi samverkar med