Energiverifikat09 – uppföljning av energikrav under byggprocessen

Öppna fil:

För att säkerställa krav på byggnadens energiprestanda har riktlinjer för uppföljning av energikrav under byggprocessen tagits fram. Riktlinjerna avser att vara ett stöd för alla parter och att uppföljning blir ett naturligt inslag i byggprocessen. Dessa generella riktlinjer gäller oavsett entreprenadform och utgår från att byggherren ger det övergripande ansvaret för energiuppföljning till projektledningen. Projektledningen fördelar därefter ansvar för de aktiviteter som ska ingå i uppföljningen.

Sammanfattningsvis består riktlinjerna av följande:

  • En checklista för energiuppföljning under byggprocessen. Här beskrivs ansvarsfördelning för övergripande uppföljningsaktiviteter och leveranser.
  • Ett energiverifikat för dokumentation och resultat av utförda uppgifter enligt checklistan för energiuppföljning och en verifikationsplan. Energiverifikatet kan utgöra en relationshandling.
  • Energiberäkningar och sammanställning av energitekniska funktionskrav som utgör underlag för en mer detaljerad uppföljning med kontroll och funktionsprovning av mätbara energiparametrar. Sammanställningen utgör tillsammans med uppgifter om verksamhet och användning underlag för reviderade energiberäkningar. Reviderade energiberäkningar rekommenderas vid systemprojektering, i samband med detaljprojektering och vid verkligt utförande efter vinter- och sommarfallsprov.
  • En verifikationsplan för att i detalj planera för vilka uppföljningsaktiviteter som skall utföras, när de ska utföras och av vem samt hur de ska doklumenteras och kommuniceras .
  • Att provning och kontroll under byggprocessen kompletteras med effekt och prestandaprov vid olika driftfall och klimatförhållanden utomhus i samband med vinter- och sommarfallsprov.

Beroende på projektets omfattning och entreprenadform kommer behovet av insatser för uppföljning att variera men alla aktiviteter måste ändå planeras, beskrivas och budgeteras. Grundläggande riktlinjer för uppföljningen redovisas samt en beskrivning av olika aktiveter som också kan integreras i ett kvalitets- eller miljöprogram.

Vi samverkar med