R1 – Riktlinjer för specifikation av inneklimatkrav

  • Utgivare: EMTF Förlag AB
  • År: 2013
  • ISBN:9789197627184
  • Författare:
  • Typ:

R1 Riktlinjer för specifikation av inneklimatkrav” är riktlinjer som ska utgöra underlag för att specificera och värdera inneklimatets kvalitet, som referenshandling i samband med projektering och upphandling av inneklimatsystem. Riktlinjerna ska även vara ett hjälpmedel vid bedömning av inneklimatets kvalitet i befintliga byggnader. R1:an ska helt enkelt fungera som en mall för krav på luftkvalitet, termiskt klimat, ljud och ljus. En mall som underlättar kommunikationen mellan byggprocessens aktörer.

Denna fjärde utgåva av R1:an har uppdaterats främst med hänsyn till ändrade myndighetskrav och standarder samt att kapitel 6 om verifiering av inneklimatkrav omarbetats och utökats. Det är främst ändringar av Boverkets byggregler, standarden SS EN 25268 avseende ljudklassning av lokaler och luftkvalitetsförordningen SFS 2010:477 som föranlett ändringarna.

Beställ: 4:e utgåva som beställs här!

Vi samverkar med