Kravnivåer för energihushållning

Konsekvenser av skärpning av krav för energihushållning i revidering av byggregler
Öppna fil:

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet har uppdragit åt Chalmers EnergiCentrum (CEC) att analysera konsekvenserna av en eventuell skärpning av kravnivåerna avseende energihushållning i avsnitt 9 om Energihushållning i Boverkets förslag till reviderade byggregler.

Uppdraget skall belysa dessa frågor:

  • Hur energieffektivt byggs det idag uppdelat i småhus, flerbostadshus och lokaler?
  • Vad är tekniskt möjligt och vilka tekniska lösningar krävs det för att komma ner till en viss nivå i kWh/m2?
  • Hur påverkar en skärpning av kravnivåerna elbehovet?
  • Vilka samhällsekonomiska konsekvenser för en eventuell skärpning av kravnivåerna med sig?

En sammanvägd analys skall göras av vilka krav på energihushållning som är rimliga att ställa vid nybyggnad utifrån tekniska och samhällsekonomiska aspekter, och om kraven bör formuleras olika för olika byggnadskategorier.

I uppdraget ingår också en analys av i Ds 2005:51 föreslaget mål om energieffektivisering i bebyggelsen utifrån potentialbedömningen i Chalmers rapport Åtgärder för ökad energieffektivisering i bebyggelsen.

Uppdraget har utförts under tiden från mitten av december 2005 till 2006-01-10. Uppdragets begränsade tid och omfattning innebär att de aktuella frågorna inte kunnat belysas i detalj, utan de behandlas mer översiktligt och baseras på den kunskap som finns tillgänglig.

Vi samverkar med