Rapport

Titel Typ Författare År
Electrochemical reduction of CO2 2024
Regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter – Samlade erfarenheter hösten 2023 2023
Bättre energirenovering genom regional samverkan 2023
Klimatstegen för drift och förvaltning av befintliga byggnader 2023
Luft-luftvärmepump med hög täckningsgrad för småhus 2023
Tolkningar och möjligheter med EU taxonomin 2023
Energieffektivisering av typsmåhus 2023
Tjänsten Drift av geoenergilager 2023
Topp 15 och 30 procent av de bästa byggnaderna 2022
Behovsanpassad värmereglering 2022
Laddinfrastruktur i fastigheter 2022
Energieffektivisering i vårdlokaler 2022
Kylsystem i vårdlokaler 2022
Kyl- och fryslager för livsmedel 2022
Scenarioanalys med HEFTIG – Potential för energieffektivisering i flerbostadshus 2022
Scenarioanalys med HEFTIG – Potential för energieffektivisering i lokalbyggnader 2022
Vägledning, uppföljning och spridning av Grön bilaga 2022
Analys av primärenergital för de 15 procent bästa småhusen 2022
Ventilation i livsmedelsbutiker 2022
Erfarenheter av system för energiåtervinning från spillvatten 2022
Energibesparande åtgärder i bodetableringar 2022
Energieffektiv byggproduktion 2021
Fastighetsbranschens digitalisering – vägen framåt et al. 2021
Totalmetodiken – användning, uppföljning och resultat 2021
White Paper on good practice in EPC assessment, certification and use et al. 2021
Finansieringsmöjligheter et al. 2021
Smarta stadsdelar 2021
Solcellsanläggningar och Brandsäkerhet 2021
Ny samverkansmodell hyresgäst – fastighetsägare 2021
Klimatfrågan i beslutsprocessen 2021
Energifrågor inom organisationer 2021
Opportunities and barriers for implementation of Power-to-X technologies in the West Sweden Chemicals and Materials Cluster´s process industries et al. 2020
Kompletterande energikrav i byggregler 2020
Krav på IMD i befintliga flerbostadshus och alternativet energieffektivisering 2020
Vägledning för energikartläggning i fastighetsföretag et al. 2020
Vägledning för energikartläggning i Bygg- Anläggnings- och Installationsföretag et al. 2020
Ekonomiskt stöd för energieffektivisering av flerbostadshus 2020
Green paper on good practice in EPC assessment, certification, and use 2020
Utveckling av avloppsvärmeväxlare för lokalfastigheter 2020
Utveckling av energiuppföljningssystem 2020
Kunskapsläget om energianvändning på byggarbetsplatser 2020
Vägledning för energikartläggning i handels-, service- och tjänsteföretag et al. 2020
D2.4 Development Strategy Plan for the development of next generation EPC schemes et al. 2020
Analys av behov för utökad samverkan mellan regioner i syfte att spara energi i vårdlokaler 2020
D2.2 Report on EPC best practices et al. 2020
Kartläggning av effektbehov i Västra Götaland 2020
IMD – av värme i befintlig bebyggelse 2020
D2.3 Report on EPC shortcomings and national priority approaches to their resolution et al. 2020
Snabbare digitalisering av bebyggelsen 2020
D2.1 Report on local EPC situation and cross-country comparison matrix et al. 2020
Vägledning för energikartläggning i stora företag – För företag med en energianvändning under 10 GWh per år 2020
Vägledning för energikartläggning i stora företag – För företag med en energianvändning över 10 GWh per år 2020
Klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv för byggbodar 2020
Samverkan för värmeåtervinning från livsmedelsbutikers kylanläggningar 2020
Energieffektiv storköksutrustning 2020
IMD – Individuell mätning och debitering i befintlig bebyggelse 2020
Nyckeltal i livsmedelsbutiker och storkök 2020
Nuläge och framtidsscenarier av renovering av byggnadsbeståndet 2019
Vägledning för energikartläggning i stora företag et al. 2019
Effektreducering i lokalfastigheter 2019
Energiuppföljningsmetoder och verktyg 2019
Vägledning för hantering av energifrågan i byggprocessen 2019
Mätmetodik för provning av fettreduceringssystem i storköksventilation. et al. 2019
Anpassning av luftflöden – demonstrationsexempel från vårdsektorn et al. 2019
Kartläggning av byggföretags tillgång till och hantering av data från energiberäkningar och mätning 2019
Befintliga samverkansformer mellan fastighetsägare och hyresgäster 2019
Metoder för bedömning av klimatpåverkan i bygg- och fastighetssektorn 2019
Vägledning för samordning av EKL och Energideklaration 2019
Klimatkrav i byggprocessen – erfarenheter från BeBo & Belok 2019
Energiklassning av byggbodar 2019
Vätskekopplad värmeåtervinning 2018
Vidareutveckling av BeBos lönsamhetskalkyl 2018
ElectriCity Indoors 2018
Gapanalys avseende byggnadssektorns energieffektivisering och relaterad miljöpåverkan i Västra Götaland 2018
Enkät för utvärdering av brukarkomfort 2018
Nyttjande av industriell restvärme från Stenungsundsindustrierna som fjärrvärme i Göteborg et al. 2018
Visualisering av Energianvändning i Lokaler 2018
Att bygga ett energieffektivt hotell 2018
Analys av nära-nollenergikraven i byggregler – Kompletterande krav 2018
Förstudie: Energikartan 2018
Möjligheter till samordning av EKL och Energideklarationer 2018
Utvärdering av lågenergibyggnader – fallstudie 2017 2018
Analys av nära-nollenergikraven i byggregler 2018
Hinderanalys för energieffektivisering
Totalmetodiken – kvalitetssäkring av konsulter 2018
Sammanställning av lågenergibyggnader i Sverige 2018
Utredningen om energisparlån – Erfarenhetsbedömning av behov och utformning 2017
Konsultperspektiv på Totalmetodiken 2017
Beteendeförändring för energieffektiva storkök 2017
Effekthantering i lokaler 2017
Energieffektivsering vid renovering av flerbostadshus, skolor och kontor 2017
Handel – så gjorde vi 2017
Energieffektiva tappvarmvattensystem i lokaler 2017
SWESIAQ-modellen et al. 2017
Råd vid utredning av ventilationssystem i byggnader med innemiljöproblem et al. 2017
Totalmetodikens marknadspotential och affärsmöjligheter 2017
Market potential and business opportunities wit the Total Concept method et al. 2016
Beslutsunderlag för lågenergihus inom allmännyttan et al. 2016
Fallstudier HEFTIG 2016
Hållbara energisystemlösningar inom solenergiområdet 2016
Incitamentsavtal för energieffektivisering 2016
Innovativa ventilationssystem förstudie 2016
Förstudie innovationskluster för energieffektiva storkök 2016
Fettavskiljning och värmeåtervinning i storköksventilation 2016
Energieffektivisering av Badhus 2016
Vägledning för energikartläggning i handelsföretag et al. 2016
Vägledning för energikartläggning i fastghetsföretag et al. 2016
Vägledning för energikartläggning i bygg-, anläggnings- och installationsföretag et al. 2016
Ventilationsfilters betydelse för inomhusluftens kvalitet 2016
Sammanställning av lågenergibyggnader i Sverige 2016
Building Renovation Challenge, practical approaches et al. 2015
Användarna om nästa version av Miljöbyggnad 2015
Analysis of measured data according to SS 820 000 2015
Norrtäljeanstalten- Hus 9 2015
Likheter och skillnader mellan Sveby och ByggaE 2015
Systemgränser byggnaders energiprestanda 2015
Belysning i Varuhus 2015
Performance of Ionizer Assisted Air Filtration, Part 2 2015
Metodik för utredning av ventilationsfunktion 2015
Värmeåtervinningsaggregat i befintliga flerbostadshus 2015
Erfarenheter från medelstora solcellsinstallationer på byggnader 2015
Utvärdering av överordnad styrning av ventilation, värme och kyla 2015
Byggnads energiprestanda – Använd energi 2014
Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus 2014
Energianvändning under byggtiden 2014
Skillnad mellan beräknad och verklig energianvändning – Energistyrning under byggprocessen 2014
Avvikelser mellan uppmätt och projekterat energibehov 2014
Utredning av kostnadsoptimal energieffektivisering i befintliga flerbostadshus 2013
Performance of Ionizer Assisted Air Filtration 2013
Kostnadsoptimal energieffektivisering av befintliga flerbostadshus 2013
Ombyggnation med sänkt energibehov 2013
Sammanställning av lågenergibyggnader i Sverige 2013
Informationsskrift om energi- och miljömärkningssystem tillgängliga i Sverige 2013
Fjärrvärmens roll i energiomställningen 2013
Reglerna för Nära-nollenergihus 2013
Verifiering av byggnaders energianvändning genom mätning – Handledning et al. 2012
Särskilda mätföreskrifter för energikrav et al. 2012
Installation av värmeåtervinning i kombination med tilläggsisolering av fasad 2012
Hållbara energisystemlösningar inom solenergiområdet 2012
Konsekvensanalys av NNE-krav för befintliga flerbostadshus
Konferensbevakning av eceee 2011 Summer Study 2011
Utvärdering och framtidsanalys av SolEl-programmet 2011
Marknadsöversikt av uppförda lågenergibyggnader 2011
Normalårskorrigering av energistatistik 2011
Energikrav för NäraNollEnergibyggnader 2011
Konsekvensanalys av NNE-krav för befintliga flerbostadshus 2011
Elanvändning i vardagen 2010
Electricity use in the home 2010
Nordic Analysis of Climate Friendly Buildings et al. 2010
Energiprestandaanalys 10 2010
Individuell mätning och debitering i flerbostadshus 2009
Energieffektivisering – möjligheter och hinder 2009
Förslag till strategisk inriktning på Energimyndighetens program för byggnader med mycket låg energianvändning 2009
Förslag till riktlinjer för besiktning vid energideklaration 2009
Bakgrund till ft-SS-24300, Byggnaders energiprestanda -energiklassning 2009
Särskilda mätföreskrifter för energikrav 09 2009
Verifiering av byggnaders energianvändning genom mätning – Handledning 2009
Värmeåtervinningssystem för befintliga flerbostadshus 2009
Svensk kunskapsdatabas för energieffektiva byggnader 2009
FEBY, Kravspecifikation för passivhus 2009
Energiverifikat09 – uppföljning av energikrav under byggprocessen 2009
PM Uppdatering av miljöbedömnings-programmet EFFem 2008
Energianvändning i flerbostadshus och lokaler –Idag och i nära framtid 2008
Handbook for performing feasibility studies of alternative energy systems 2008
Mätning av kall- och varmvatten i tio hushåll 2008
Minergie – En förstudie om förutsättningarna att införa Minergie i Sverige 2008
Energiledning i fastighetsföretag 2008
Behovsstyrd hybridventilation – mer än förstärkt självdrag 2007
Framtida teknikupphandlingar avseende elanvändning i lokalsektorn 2007
Indata för energiberäkningar i kontor och småhus 2007
Procedures for Environmental Performance Assessment of Solar Thermal Systems 2007
Uppvärmning av byggnader – Analys av hur styrmedel som påverkar uppvärmning av byggnader kan bidra till olika miljömål. 2007
Metodjämförelse Energideklarering av småhus 2006
Kravnivåer för energihushållning 2006
Åtgärder för ökad energieffektivisering i bebyggelse 2005
Värdet av injustering 2005
Tappvarmvattenanvändning på hotell et al. 2004
Användarprofiler för hyresgästel i kontorsbyggnader – mätningar i tre moderna kontorshus 2004
Individuell värmemätning i flerbostadshus 2003
Normalårskorrigering av energianvändning i byggnader 2003
Tappvarmvatten i flerbostadshus 2003
Energicertifiering – EU-direktiv om byggnaders energicertifiering 2003
Målinger på ventilationsanlæg med lavt elforbrug i nyere kontorbygninger 2003
Lavt elforbrug til ventilation – Gode råd i projekteringsfasen 2003
Miljöpåverkan från byggnaders uppvärmningssystem – Del 2 2002
Energieffektivitet 2002
Brugerundersøgelse af avanceret energiteknik i kontorbygninger 2002
Energieffektivisering i komfortkylsystem 2001
Reglerstrategier och beteendets inverkan på energianvändning i flerbostadshus 2001
Energiberäkningsprogram för byggnader 2001
Individuell reglering av rumsklimat 2001
Köldmedier 2001
Komfortkyla 2001
Miljöpåverkan från byggnaders uppvärmningssystem – Del 1 2000
God inomhusmiljö 2000

Vi samverkar med