Karin Glader

Titel Typ Författare År
Regionala exempel från genomförda energieffektiviseringsprojekt 2024
Taxonomin – uppföljning av tillämpning och harmonisering av tolkningar 2024
Bättre energirenovering genom regional samverkan 2023
Tolkningar och möjligheter med EU taxonomin 2023
Laddinfrastruktur i fastigheter 2022
Kylsystem i vårdlokaler 2022
Scenarioanalys med HEFTIG – Potential för energieffektivisering i flerbostadshus 2022
Scenarioanalys med HEFTIG – Potential för energieffektivisering i lokalbyggnader 2022
Fastighetsbranschens digitalisering – vägen framåt et al. 2021
Klimatfrågan i beslutsprocessen 2021
Vägledning för energikartläggning i fastighetsföretag et al. 2020
Vägledning för energikartläggning i Bygg- Anläggnings- och Installationsföretag et al. 2020
Not even close to the goals – A ”snapshot” of Swedish property owners’ energy renovation plans 2020
Vägledning för energikartläggning i handels-, service- och tjänsteföretag et al. 2020
Analys av behov för utökad samverkan mellan regioner i syfte att spara energi i vårdlokaler 2020
Vägledning för energikartläggning i stora företag – För företag med en energianvändning under 10 GWh per år 2020
Vägledning för energikartläggning i stora företag – För företag med en energianvändning över 10 GWh per år 2020
Klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv för byggbodar 2020
Nuläge och framtidsscenarier av renovering av byggnadsbeståndet 2019
Vägledning för energikartläggning i stora företag et al. 2019
Kartläggning av byggföretags tillgång till och hantering av data från energiberäkningar och mätning 2019
Vägledning för samordning av EKL och Energideklaration 2019
Klimatkrav i byggprocessen – erfarenheter från BeBo & Belok 2019
Gapanalys avseende byggnadssektorns energieffektivisering och relaterad miljöpåverkan i Västra Götaland 2018
Möjligheter till samordning av EKL och Energideklarationer 2018
Totalmetodiken – kvalitetssäkring av konsulter 2018
Energieffektivsering vid renovering av flerbostadshus, skolor och kontor 2017
Fallstudier HEFTIG 2016
Vägledning för energikartläggning i handelsföretag et al. 2016
Vägledning för energikartläggning i fastghetsföretag et al. 2016
Vägledning för energikartläggning i bygg-, anläggnings- och installationsföretag et al. 2016

Vi samverkar med