Lennart Jagemar

Titel Typ Författare År
Normalårskorrigering av energistatistik 2011
Individuell mätning och debitering i flerbostadshus 2009
Energieffektivisering – möjligheter och hinder 2009
Minergie – En förstudie om förutsättningarna att införa Minergie i Sverige 2008
Framtida teknikupphandlingar avseende elanvändning i lokalsektorn 2007
Uppvärmning av byggnader – Analys av hur styrmedel som påverkar uppvärmning av byggnader kan bidra till olika miljömål. 2007
ByggaBoDialogen 2006
Kravnivåer för energihushållning 2006
Åtgärder för ökad energieffektivisering i bebyggelse 2005
Användarprofiler för hyresgästel i kontorsbyggnader – mätningar i tre moderna kontorshus 2004
Users’ Perceptions – Experiences from Swedish and Danish Office Buildings 2004
Energy savings by installing variable air volume systems (VAV) in existing office buildings 2004
Individuell värmemätning i flerbostadshus 2003
Målinger på ventilationsanlæg med lavt elforbrug i nyere kontorbygninger 2003
Lavt elforbrug til ventilation – Gode råd i projekteringsfasen 2003
Brugerundersøgelse af avanceret energiteknik i kontorbygninger 2002
Individuell reglering av rumsklimat 2001

Vi samverkar med