Samverkan mellan livsmedelsbutiker & fastighetsägare

Framtagande av tekniklösningar och samverkansmodeller för energioptimering

Livsmedelsbutiker använder stora mängder energi per kvadratmeter och år. Ofta finns förutsättningar att minska energianvändningen genom det värmeöverskott som genereras i kylanläggningarna till den egna fastigheten där livsmedelsbutiken finns, som i tex köpcentrum, bostadsfastighet eller i andra fastigheter i närheten. Trots att potentialen för energioptimering finns är det i praktiken svårt att få till en lyckad samverkan mellan butik- och fastighetsägaren p.g.a. att värme ingår i hyresavtalet, teknisk okunskap, bristande prestanda på värmeåtervinningen, med mera.

Det övergripande syftet med detta projekt är att demonstrera, med hjälp av teoretisk beräkning, modellering, praktisk energimätning, driftuppföljning och affärsmodellsutvärdering, att samverkan för resurseffektiv användning av kyla och värme mellan livsmedelsbutiker och fastighetsägare eller energiföretag kan vara praktiskt genomförbart och kostnadseffektivt för båda parter.

Projektet bygger på tidigare , som sträcker sig till 2024, leds av Kungliga Tekniska Högskola (KTH) med stöd av CIT Renergy. Ett antal livsmedelsbutiker, fastighetsägare, energibolag och branschintressenter medverkar i projektet.

Några av projektets delmål är att:

minst 4 fallstudier ska analyseras och bedömas ur energieffektivitets- och lönsamhetssynpunkt. Olika alternativ ska vara representerade:

– fristående livsmedelsbutik
– livsmedelsbutik i lokalfastighet (köpcentrum)
– livsmedelsbutik i bostadsfastighet
– livsmedelsbutik som säljer värme till fjärrvärmenätet

utveckla och utvärdera nya affärsmodeller och tekniska lösningar som kan hjälpa fastighets- och livsmedelsbutiksägare och andra aktörer i branschen att fatta rätt beslut för implementering av effektiva lösningar för butikskyla, uppvärmning och komfortkyla.

implementera några av de nya affärsmodellerna i minst 2 fallstudier, som ska analyseras och utvärderas under projektet.

Resultatet av projektet kommer att förenkla och förtydliga samverkansformer mellan livsmedelsbutiker, fastighetsägare, energibolag och ev. tredje part samt öka kunskap kring optimering av och integrering mellan respektive kyl- och värmesystem

Kontakt

Josep Termens

073-411 74 59

josep.termens@chalmersindustriteknik.se

Vi samverkar med