Finansieringsmöjligheter för större infrastrukturprojekt för klimatomställning i Västsverige

Studie över vilka möjligheter till offentlig finansiering som finns för investeringar i infrastruktur för klimatomställning samt vilka hinder och strategier som finns för att de västsvenska aktörerna ska kunna ta del av tillgängliga medel

Västsverige med sin stora koncentration av (process-)industrier står för en betydande del av Sveriges klimatutsläpp. Samtidigt finns en stor medvetenhet och en önskan att bidra till såväl Sveriges klimatmål om nettonollutsläpp, som till infriandet av Parisavtalet. Samverkan mellan akademi, forskningsinstitut, offentligt ägda företag och privata industrier är väl etablerad sedan länge och ett flertal förstudier inom området infångning, transport och lagring eller användning av koldioxid (CCS/CCU), pågår parallellt. En samlad bedömning är att de tekniska förutsättningarna finns och det geografiska läget (nära Norges planerade lagringsplatser) är bra, men att stora investeringar krävs, särskilt när det gäller infrastruktur för att möjliggöra CCS som ett steg på vägen mot nettonollutsläpp.

Hösten 2020 – våren 2021 projektledde vi ett uppdrag från Klimatledande Processindustri, inom vilket det ingick att undersöka vilka möjligheter till offentlig finansiering som finns för investeringar i infrastruktur för klimatomställning (med särskilt fokus på CCS/CCU, men även för exempelvis vätgas) samt vilka hinder och strategier som finns för att de västsvenska aktörerna ska kunna ta del av tillgängliga medel. Dessutom genomförde vi en sammanställning av pågående forskningsprojekt inom området i syfte att bidra till ytterligare samverkan och synergieffekter. Rapporten består av följande delar – vilka kan läsas och användas var för sig:

  • Sammanfattning av intervjuer kring erfarenheter av offentlig finansiering – hinder och möjligheter
  • Sammanställning av finansieringsmöjligheter – för- och nackdelar (detaljer om de olika utlysningarna återfinns i bilaga)
  • Sammanställning av pågående projekt med fokus på CCS i Västsverige
  • Förslag på strategier för att ta del av tillgängliga offentliga medel – för den enskilda aktören och genom västsvensk samverkan

I projektgruppen ingick personer från CIT Industriell Energi, Chalmers och RISE. Övriga parter som bidrog med kunskap och erfarenheter var Göteborg Energi, Göteborgs Hamn, Liquid Wind, Länsstyrelsen (tillsyn samt finansiering), Nordion Energi, Perstorp, Renova, Preem, St1, SSAB och Södra. (De fyra senare inom projektet ”Understanding the financing roadmap to deep industrial decarbonization”).

Ta del av slutrapporten

Läs intervjun med projektledare Heléne Johansson

Resultat från projektet redovisades och diskuterades under webbseminariet ”Västsverige visar vägen för effektiv och storskalig CCS”, där Simon Harvey från Chalmers och Hanna Tornevall från CIT Industriell Energi medverkar (36 minuter in i sändningen).

Kontakt

Hör av dig om du vill veta mer!

Heléne Johansson

072-963 80 37

helene.johansson@chalmersindustriteknik.se

Vi samverkar med