Effektiv och hållbar energianvändning hos SMF i verksamhetsområden

Förstudie med syftet att klarlägga hur man bäst bör utforma en svensk satsning

CIT Renergy genomför tillsammans med projektpartners Energikontor Väst, Högskolan i Gävle och Västsvenska Handelskammaren en förstudie med syftet att klarlägga hur man bäst bör utforma en svensk satsning med utgångspunkt i det arbetssätt som utvecklats och testas inom EU-projektet GEAR@SME, så att det arbete som genomförs där också blir till nytta för svenska SMF och aktörer i det företagsfrämjande systemet.

Inom GEAR@SME har en modell tagit fram där lokala så kallade Trusted Partners, lokalt förankrade ankarorganisationer, samordnar ett strukturerat arbete med energifrågor inom en grupp av företag inom ett verksamhetsområde eller till exempel en mindre kommun. Till stöd har Trusted Partnern en s.k. Multiplier Organisation, som kan stå för projektledning, expertis, stöd och verktyg för att genomföra arbetet samt sprida det vidare till fler områden. Genom ett projekt överför man kunskap till Trusted Partner, som i sin tur leder och utvecklar företagen i området. På detta sätt byggs kapacitet och förmåga upp på den lokala nivån.

Genom kartläggning och intervjuer med ett stort antal olika parter i Västra Götaland och Gävleborg har modellen diskuterats, och det finns ett intresse att genomföra skarpa projekt hos flera verksamhetsområden. Kritiska faktorer för lyckat utfall är att företagen kan delta och välja inriktning utifrån sina förutsättningar, samt att det går att dra så stor nytta som möjligt av andra pågående initiativ, så att tid och resurser används på bästa sätt.

Förstudien finansieras av nationella regionalfondsprogrammet (ERUF) genom Tillväxtverket tillsammans med Västra Götalandsregionen, Högskolan i Gävle och Västsvenska Handelskammaren.

Projektpartners:

Projektet har finansierats av:

Vi samverkar med