Lärdomar från att bygga laddstationer för tunga transporter

God framförhållning och välorganiserat genomförande är viktiga framgångsfaktorer.

Företag och andra aktörer som senast under hösten 2023 byggt färdigt laddstationer med stöd från Regionala elektrifieringspiloter har skaffat sig många intressanta lärdomar. De tydligaste framgångsfaktorerna och råden till andra aktörer som ska bygga laddstationer är god framförhållning och välorganiserat genomförande.

God framförhållning kan behövas för såväl hantering av olika markfrågor och elförsörjning/elnätsanslutning som leverans av både utrustning och tjänster. Detta är extra viktigt om genomförandetiden för projektet är kort.

Välorganiserat genomförande handlar sammanfattningsvis om ett bra och kontinuerligt samarbete inom den egna projektorganisationen med tydliga roller och arbetsfördelning, en strukturerad projektplan med riskanalys som levandehålls i hela genomförandet samt en god samverkan med andra parter genom bra koordinering och dialog. Viktiga externa parter är exempelvis leverantörer, elnätsbolag, kommuner och myndigheter.

Mer om dessa råd och andra lärdomar kan du läsa i rapporten från en intervjustudie som CIT Renergy genomfört på uppdrag av Energimyndigheten: Regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter – Samlade erfarenheter hösten 2023 – CIT Renergy. Resultaten har också presenterats på två webbinarier med totalt över 200 deltagare.

Det första webbinariet hade en bred målgrupp och riktade sig till exempelvis branschorganisationer, myndigheter, kommuner, åkerier med flera. Det andra webbinariet riktade sig speciellt till genomförare av nya pilotprojekt och andra aktörer som planerar att installera laddstationer för tunga transporter.

Energimyndigheten driver programmet Regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter. Programmet lämnar stöd till aktörer som bygger publika ladd- och tankstationer för el och vätgas för denna typ av fordon. Under 2022 finansierades 140 laddstationer för el, 12 tankstationer för vätgas och en kombinerad el- och vätgasstation med totalt 1,4 miljarder kronor. Den tredje utlysningen stängdes den 15 september 2023 och beslut om ny finansiering bereds för närvarande. (Regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter (energimyndigheten.se))

En viktig del av programmet är också kunskapsuppbyggnad och spridning av information. CIT Renergy har ett långsiktigt uppdrag för Energimyndigheten att bidra till utveckling av nätverk, lärande och kunskapsmaterial.

Kontakt

Vill du veta mer om projektet? Hör av dig till oss!
Malin Ljungskog 0762- 71 10 71 malin.ljungskog@chalmersindustriteknik.se
Jessica Johansson 073-805 06 41 jessica.johansson@chalmersindustriteknik.se

Vi samverkar med