Värmelagring i flerbostadshus för minskad koldioxidbelastning

Projekt studera hur byggnad i framtiden skulle kunna bidra till att jämna ut effekttoppar för värme genom att nyttja energilagring i byggnadens betongstomme.

Byggnadssektorns klimatpåverkan behöver minskas genom energieffektivisering men också genom att öka andel av förnybar energi i den energi som används. Ett hinder för en miljövänligare energianvändning är bristen på tillgång av förnybar energi kalla vinterdagar eller timmar då det inte blåser men då efterfrågan är hög, dvs vid så kallade effekttoppar. En framtida hållbar byggnad skulle kunna bidra till att jämna ut effekttopparna, främst över dygnet men också över flera dygn, genom att nyttja energilagring i byggnadens klimatskärm.

I denna beräkningsstudie undersöks hur stor ökning av andelen förnybar energi som skulle kunna nyttjas vid renovering och nyproduktion av flerbostadshus genom bättre styrning och lagring av värme i betongstommen. Målet med projekten är att visa hur cementindustrin kan bidra till klimatomställningen genom att nyttja ett flerbostadshus värmetröghet så att den uppvärmningsenergi som dagligen används har en lägre koldioxidbelastning.

 Studien förväntas svara på: Hur stor ökning av andelen förnybar energi som kan nyttjas beroende av betongstommens värmelagringsförmåga och att fastighetsägaren aktivt styr byggnadens effektuttag för värme?

Resultatet ska ge underlag för fortsatt behov av forskning på effektiva styrstrategier och fortsatt utveckling av utformning och egenskaper hos cementmaterial för god värmelagrande förmåga med beaktande av ett livscykelperspektiv av CO2-emissioner.

Projektet genomförs av Lunds Tekniska Högskola, RISE Research Insititutes of Sweden AB, CIT Renergy AB och Heidelberg Materials Cement Sverige AB under perioden november 2023 till november 2025. För mer information kontakta projektledare Åsa Wahlström (asa.wahlstrom@hvac.lth.se)

Projektet finansieras med stöd från Tillväxtverket via Fonden för en rättvis omställning och Heidelberg Materials.

Kontakt

Åsa Wahlström 076-769 93 66 asa.wahlstrom@chalmersindustriteknik.se
Karin Glader 070-774 70 08 karin.glader@chalmersindustriteknik.se

Vi samverkar med