Energiåtervinning från spillvatten i storkök [E2B2]

Analys av potentialen är för energiåtervinning från spillvatten från Storkök

I Sverige finns det mer än 30 000 storkök i offentliga och privata lokalfastigheter. I dessa byggnader genereras spillvatten av sådan mängd och temperatur att det finns en stor potential för att minska behovet av tillförd energi genom värmeåtervinning.

Flera av Beloks fastighetsägare med storkök har uttryckt intresse av att ta till vara på energin i spillvattnet, men också en osäkerhet vad gäller möjlig besparing och tillgänglig teknik. Lösningar som kombinerar fettavskiljning och värmeåtervinning från spillvatten efterfrågas. Förhoppningen är att sådana installationer ska spara mer energi till en lägre kostnad, minska utrymmesbehovet och öka verkningsgraden för fettavskiljaren.

Det övergripande syftet med projektet är att bidra till en effektivare energianvändning i lokaler med storkök, genom att öka kunskapen och förutsättningarna för att i högre omfattning och grad kunna ta till vara på energin i spillvattnet i dessa fastigheter.

Projektet finnasieras av E2B2

Samfinansiärer: Energimyndigheten, Göteborgs Stad, Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB), Kungsbacka kommun, Akademiska Hus Aktiebolag, Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag, AMF Fastigheter AB, Hallands läns landsting, CIT Renergy AB

Projektstart: Januari 2021
Projektslut: Februari 2024

Kontakt

Projektledare

Maria Haegermark

073-366 22 99

maria.haegermark@chalmersindustriteknik.se

Vi samverkar med