Auktionssystem för bio-CCS

I Sverige finns det en stor potential till negativa utsläpp genom avskiljning, transport och lagring av biogen koldioxid (så kallad bio-CCS). Detta tack vare att det finns många utsläppskällor av koldioxid med biogent ursprung där stora volymer biogen koldioxid kan avskiljas vid en och samma anläggning. Sådana stora punktutsläpp finns framför allt vid massa- och pappersbruk och biokraftvärmeverk i fjärrvärmesektorn. Bio-CCS är en kompletterande åtgärd för att bidra till de klimatpolitiska målen, att Sverige ska ha nettonollutsläpp 2045 och därefter negativa utsläpp av växthusgaser. Fram tills nu har det dock saknats möjligheter att finansiera investering och drift av anläggningar för bio-CCS.

Under 2021 tog Energimyndigheten fram ett förslag på utformning av ett stödsystem för Bio-CCS i form av omvända auktioner (”Första, andra, tredje…”, ER 2021:31), vilket i sin tur byggde på rekommendationer från den så kallade klimatpolitiska vägvalsutredningen (”Vägen till en klimatpositiv framtid”, SOU 2020:4). I december 2021 fick sedan Energimyndigheten ett regeringsuppdrag att förbereda ett driftstöd för bio-CCS i form av omvänd auktionering. För att teckna kontrakt med de aktörer som vinner den omvända auktionen har 36 miljarder kronor avsatts under perioden 2026–2046. Med tanke på den stora budgeten, att omvända auktioner är en ny form av styrmedel i Sverige, och att stödet riktar sig mot innovativ teknik och nya värdekedjor har det i detta myndighetsuppdrag funnits ett stort behov av att identifiera kritiska frågeställningar, viktiga prioriteringar och behov av fördjupade utredningar.

CIT Renergy har genomfört två uppdrag för att stötta Energimyndigheten i det här arbetet. I båda fallen har uppdragen genomförts av ett konsultteam med experter från IVL, RISE och Chalmers med CIT Industriell Energi som projektledare. I det första uppdraget, hösten 2021, gjordes en kartläggning för att identifiera nödvändiga aktiviteter och åtgärder för att införa ett auktionssystem. Detta resulterade i en genomförandeplan, som också identifierades ett antal kritiska frågeställningar kopplade till bland annat målformulering, auktionsmodell och krav och villkor. Under 2022 har vi haft fortsatt förtroende att stödja Energimyndigheten i att vidareutveckla och ta fram underlag i olika frågeställningar som avser införandet av ett driftstöd för bio-CCS.

Kontakt

Är du intresserad av att veta mer om det här projektet? Har du en liknande utmaning eller idé?

Elin Svensson

070-305 83 52

elin.svensson@chalmersindustriteknik.se

Vi samverkar med