Framtidens energideklarationer på Energideklarationsdagen

Den 26 januari hölls den årliga konferensen Energideklarationsdagen med SIFU som arrangör. CIT Renergy medverkade med en presentation på temat Framtidens Energideklarationer och gav en summering av Horizon2020-projektet QualDeEPC.

I projektet har förslag och verktyg tagits fram med fokus på ökad kvalitet och en starkare koppling mellan energideklarationer och omfattande energirenovering. Från presentationen på Energideklarationsdagen erhölls värdefull erfarenhetsåterföring från energiexperter som berör de förslag som tagits fram, däribland:

  • Det ses ett ökat intresse bland byggnadsägare att få en större förståelse för energideklarationens innehåll och för att få fler åtgärdsförslag i energideklarationen.
  • Projektet QualDeEPC föreslås bland annat ett skarpare regelverk avseende inkludering av fler och mer omfattande åtgärdsförslag i energideklarationerna. Detta ses i sig som positivt, men energiexperter är bekymrade över vem som kommer att betala för den extra tiden för utvärdering som det innebär.
  • Det är väldigt viktigt att energideklarationerna baseras på uppmätt energianvändning och inte på beräkningar. Det finns önskemål om att regelverket skärps avseende detta.
  • Platsbesök är av stor vikt för att kunna ge rätt åtgärdsförslag.
  • Det påpekades att det är viktigt att komma ihåg att den certifierade energiexperten endast har i uppgift att bedöma och ta fram åtgärdsförslag gällande byggnadens energianvändning, där verksamhetsel eller hushållsel ej ingår.

CIT Renergy har varit den svenska projektpartnern i EU-projektet QualDeEPC som avslutas i februari i år. Projektet är ett samarbete mellan 8 länder med syfte att förbättra och harmonisera energideklarationssystemen i Europa.

Samtliga resultat från QualDeEPC finns att ta del av på projektets websida.

Energideklarationsdagen vänder sig till alla som arbetar med energideklarationer eller har intresse av energieffektivisering. Dagen innehåller presentationer om aktuella ämnen, men ger också möjlighet till diskussion med Boverket och erfarenhetsutbyten mellan energiexperter och andra aktörer.

Mer om presentationerna på Energideklarationsdagen

Vi samverkar med