Avfall – problemmaterial eller värdefull råvara?

I en ny studie som genomförs på uppdrag av Nordiska arbetsgruppen för miljö och ekonomi (NME) tar vi pulsen på avfallsförbränningssektorn i de nordiska länderna.

Foto: Daniel Gimbel, Unsplash

Att ta hand om avfall har länge varit ett samhällsproblem. Att bara lägga på hög blir allt för skrymmande och påverkar omgivningen, men även att förbränna avfallet skapar miljöproblem. I en ny studie som genomförs på uppdrag av Nordiska arbetsgruppen för miljö och ekonomi (NME) tar vi pulsen på avfallsförbränningssektorn i de nordiska länderna.

Syftet med studien är att undersöka branschens utveckling de senaste åren, både gällande sektorns omfattning och utsläpp samt de målkonflikter som kan finnas.

När man bränner avfall minskar behovet av deponiytor och risken för att skadliga ämnen lakas ut till grundvattnet, säger projektledare Matthias Schmitz. Å andra sidan orsakar förbränningsprocessen utsläpp av hälsofarliga ämnen som svaveldioxid och kväveoxid.

Avfall som råvara har dessutom fått andra användningsområden än värmeåtervinning – återanvändning av material innan den slängs, återvinning genom bättre sortering eller så kallad upcycling är möjligheter att ta vara på värdefullt råmaterial. Samtidigt minskar detta avfallsmängden och avfallets energiinnehåll. Bränslebristen som då uppstår kan orsaka problem för en effektiv drift av avfallsförbränningsanläggningar och för värmebalansen av fjärrvärmenät.

Utvecklingen under senare år har lett till en större fokusering på koldioxidutsläpp. Eftersom avfallsförbränningsanläggningar är stora punktkällor av CO2 diskuteras möjligheten att använda sig av CCS/CCU-tekniker (carbon capture and storage/carbon capture and utilisation) för att minska utsläppen.

I studien kommer vi bland annat att titta på hur CC(U)S kan implementeras på ett miljövänligt och lönsamt sätt, vilken roll teknikutveckling och miljölagstiftning spelar för att nå minskade emissioner samt om avfallssektorn kan fortsätta levererar el och värme i en cirkulär ekonomi, säger Matthias Schmitz.

Särskilt fokus kommer läggas vid skillnader mellan ländernas hantering av frågan, både historiskt och i framtiden. De olika förutsättningarna, synsätten och lösningsansatser kommer att jämföras och diskuteras ur ett nordiskt perspektiv. Resultaten kommer att presenteras inom relevanta nätverk och som skriven rapport i början på nästa år. Deltagande parter är, förutom CIT Renergy som koordinerar projektet, Carbon Limits i Norge, och Motiva i Finland.

Nordiska arbetsgruppen för miljö och ekonomi (NME) är en tvärsektoriell grupp med mandat som godkänns både av miljö- och klimatsektorn och finanssektorn vid Nordiska Ministerrådet (NMR). Arbetsgruppens huvuduppgift är att behandla relevanta miljöekonomiska frågor som har ett gemensamt nordiskt intresse.

Kontakt

Vill du veta mer om projektet? Kontakta mig!

Matthias Schmitz

073-681 88 68

matthias.schmitz@chalmersindustriteknik.se

Vi samverkar med